ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

1.మా ఫ్యాక్టరీ

2. పదార్థం QC

2. పదార్థం QC

3. కట్టింగ్

3. కట్టింగ్

3. కట్టింగ్

4. మొదటి పాలిషింగ్

5. అసెంబ్లింగ్

6. జిగురు

7. QC

8. నెయిలింగ్

9.పాలిషింగ్

10. QC

11. డ్రైవ్ కీలు మరియు చేతులు కలుపుట

12. పైటింగ్

12. రంగు చనిపోవడం

13. చెక్కడం

13. లేజర్ చెక్కడం

14. QC

14. QC

15. ప్యాకింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది

16. ప్యాకింగ్ పదార్థం

16.ప్యాకింగ్

17. బాగా ప్యాక్ చేయబడింది

18. కంటైనర్ లోడింగ్

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29